796-106-189 723-974-528 zarzad@rodokrzei.pl

Dotacja z Urzędu Miasta

Dnia 11 lipca 2019 r. została zawarta umowa o udzielenie dotacji z budżetu miasta w ramach "Programu poprawy infrastruktury rodzinnych ogrodów działkowych w obrębie miasta Częstochowy" na dofinansowanie zadania p.n. Budowa budynku gospodarczo-administracyjnego w wysokości 5 000,00 zł. - I etap poziom fundamentów.
Dotujący: Gmina Miasto Częstochowa, Wydział Ochrony Środowiska Rolnictwa i Leśnictwa reprezentowany przez Zastępcę Naczelnika Marikę Komorowską.
Dotowany: Stowarzyszenie ROD "OKRZEI" reprezentowane przez Prezesa Zarządu Maję Puczyńską - Kuśmierek.
Szacunkowy koszt inwestycji ok. 11 000,00 zł. + podatek VAT. Planowany termin wykonania do końca sierpnia 2019 r. Rozliczenie dotacji do 30 września 2019r.

Umowa z Urzędem Miasta

Dnia 14 maja 2019 r. została zawarta umowa o realizację zadania publicznego w ramach inicjatywy lokalnej pomiędzy:

Gminą Miasto Częstochowa reprezentowanym przez Andrzeja Babczyńskiego - Zastępcę Prezydenta Miasta Częstochowy i Michała Koniecznego - Naczelnika Wydziału Inwestycji i Zamówień Publicznych Urzędu Miasta Częstochowy

a Stowarzyszeniem Ogrodowym ROD "OKRZEI" reprezentowanym przez Maję Puczyńską- Kuśmierek Prezesa Stowarzyszenia jako głównego koordynatora projektu i Erniewa Tomżyńskiego V-ce Prezesa.

Umowa dot. współrealizacji inwestycji - budowa instalacji wodociągowej.
Planowany koszt inwestycji 135 336, 00 zł. Planowany termin inwestycji koniec sierpnia, wrzesień 2019 r.

Zebranie Walne - 25 kwiecień 2019

Zarząd Stowarzyszenia ROD Okrzei zawiadamia o Walnym Zebraniu Zdawczo Wyborczym Stowarzyszenia, które odbędzie się w czwartek 25 kwietnia 2019 o godzinie 17:00.
Spotkanie zaplanowano w VI LO im. Jarosława Dąbrowskiego przy ulicy Łukasińskiego 40.
Obecność członków obowiązkowa.

Zebranie Działkowców - 1 luty 2019

W dniu 1 luty 2019 r. o godzinie 17:00 odbędzie się zebranie działkowców. Spotkanie zaplanowano w sali LO im Jarosława Dąbrowskiego, ul. Łukasińskiego 40.
Na zebraniu omawiana będzie otrzymana dotacja na modernizację nitki wodnej w naszym ROD oraz terminy i sposób realizacji tego zadania.
Serdecznie zapraszamy.

Dotacja na budowę nitki wodnej w ramach Inicjatyw Lokalnych

W listopadzie 2018 r. odbyła się ocena projektów w ramach Inicjatywy Lokalnej. ROD Okrzei wnioskował o dotację na utworzenie nowej nitki wodnej o łącznej długości ok 700 metrów. Projekt nasz został bardzo wysoko oceniony przez Komisję Konkursową, co spowodowało, że znalezliśmy się na liście beneficjentów otrzymujących dotację w wysokości 96 337,00 zł. do realizacji w 2019 r. gdzie całość inwestycji w/g złożonego i zatwierdzonego przez Urząd Gminy kosztorysu wynosi 135 337,00 zł , udział własny Stowarzyszenia wynosi 39 000,00 zł.
Odpowiedzialna za przygotowanie i monitorowanie projektu jest Prezes Zarządu Maja Puczyńska- Kuśmierek.

Wyniki głosowania w budżecie obywatelskim 2018

W lipcu i sierpniu 2018 r. po raz kolejny Stowarzyszenie przystąpiło do konkursów umożliwiających otrzymanie środków finansowych z dotacji unijnych na modernizację i wymianę nitki wodnej na terenie naszych ogrodów.
W październiku odbyło się głosowanie nad projektami w Budżecie Obywatelskim gdzie otrzymaliśmy 1328 punktów. Było to stanowczo za mało aby ten konkurs wygrać.
Głosowali działkowicze i mieszkańcy Rakowa. Wyniki dostępne na stronie Urzędu Miasta: https://budzet.czestochowa.um.gov.pl:81/ankieta/wygrane

Zagospodarowanie terenu przy garażach

W sierpniu 2018 działkowicze z działek numer 40, 41, 42, 62 i 63 zagospodarowali teren wspólny ogrodów o powierzchni 70 m2 (przy garażach) gdzie znajdowały się nieużytki szpecące nasze ogrody. Obecnie jest tam kwietnik, które nasze Stowarzyszenie kosztowało 1200 zł (koszty materiału). Na uporządkowanie i zagospodarowanie tego terenu oraz poprawę ściezki w tej częsci ogrodu, działkowicze poświęcili aż 200 roboczogodzin.
Serdecznie dziękujemy osobom z wymienionych działek za całą ogromną pracę jaką wykonały.

Wniosek o dotację na budynek administracyjny

21 czerwca 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia złożył kolejny wniosek o dotację celową na realizację projektu koncepcyjnego dot. budowy budynku gospodarczo - biurowego na terenie naszych ogrodów. Konieczność budowy budynku podyktowana jest wejściem w życie Ustawy o RODO, gdzie zabezpieczenie dokumentacji prawno - administracyjnej naszego Stowarzyszenia posiada bardzo wysoki stopień uszczegółowienia.
Projekt koncepcyjny wykonał działkowicz Wojciech Szwalski. Szacunkowa wielkość inwestycji 74 144,00 zł wnioskowana dotacja 61 786,00 zł.

Przyłącze energii elektrycznej do ogrodów

Dnia 25 maja 2018 r. Zarząd Stowarzyszenia wystąpił do Prezydenta Miasta Częstochowy o przyłącze energii elektrycznej na terenie naszych ogrodów. Zgodnie z procedurami wniosek nasz został zakwalifikowany do procedowania w budżecie na 2019 r i realizacji.
Wszelkie koszty projektowe, zezwoleń jak i realizacji ponosi Gmina Częstochowa - Wydział Inwestycji i Zamówień Publicznych.

Dotacja na dokończenie ogrodzenia

W marcu 2018 r. otrzymaliśmy dotację z Wydziału Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Częstochowy na realizacje zadania celowego w kwocie 15 560,00 zł na dokończenie modernizacji ogrodzenia, wymianę furtek i głównej bramy wjazdowej.
Całość zadania zgodnie ze złożonym kosztorysem zamknęła się w kwocie 21 926,60 zł. Udział własny Stowarzyszenia wyniósł 6 367,70 zł co stanowiło 29 % udziału w inwestycji.
Zadanie zostało wykonane w kwietniu 2018 roku a dotacja całkowicie rozliczona z Urzędem Miasta 29 czerwca 2018.
Za wykonanie zadania jak i rozliczenie odpowiedzialni byli Prezes Stowarzyszenia Maja Puczyńska - Kuśmierek, V-ce Prezes Erniew Tomżyński.

Wniosek o dotację na zagospodarowanie placu zebrań

Dnia 1 marca 2018 r. zgodnie z podjętymi uchwałami Zarząd Stowarzyszenia złożył wniosek o udzielenie dotacji celowej i realizację projektu koncepcyjnego wykonanego przez działkowicza p. Wojciecha Szwalskiego dot. zagospodarowania placu zebrań. Wniosek wraz z projektem został złożony w Urzędzie Miasta Częstochowy - Wydział Ochrony Środowiska w ramach programu finansującego rozwój ogródków działkowych.
Szacunkowa wielkość inwestycji - 66 681,50 zł, wnioskowana dotacja 53 345,20 zł.